مطالب توسط Iran Insurance

حضور آقای پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران به نمایندگی از صنعت بیمه در مناطق زلزله زده در معیت هیئت عالیرتبه وزارت اقتصاد

حضور آقای پورکیانی مدیرعامل بیمه ایران به نمایندگی از صنعت بیمه در مناطق زلزله زده در معیت هیئت عالیرتبه وزارت اقتصاد.