زمانبندی آزمون بیمه مرکزی

جهت اخذ نمایندگی قبولی در آزمون آداب  نیاز  میباشد .

 

برنامه زمان بندی آزمون 

 

 

http://azmoon.irc.ac.ir/azmoon/?azmoonid=3