درخواست اخذ نمایندگی

جهت دريافت نمايندگي ضمن دارا بودن شرايط ذيل بايد از طريق الکترونيکي فرم مربوطه تکميل و ثبت نام انجام پذيرد .

 1. شرايط عمومي متقاضيان نمايندگي حقيقي :

  • 1-1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران و اعتقاد به اسلام يا يکي از ديگر اديان رسمي کشور
  • 2-1- عدم اعتياد به مواد مخدر
  • 3-1- عدم حجر و برخورداري از سلامت رواني
  • 4-1- نداشتن سوء پيشينه کيفري و همچنين نداشتن سابقه محکوميت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري
  • 5-1- داشتن گواهي پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( براي آقايان )
  • 6-1- توانايي مالي و امکان تجهيز دفتر
  • 7-1- نداشتن سوء سابقه در صنعت بيمه براي متقاضيان داراي سابقه فعاليت بيمه اي
 2. شرايط اختصاصي نمايندگي حقيقي :

  • 1-2- موفقيت در مصاحبه شوراي اخذ نمايندگي
  • 2-2- گذراندن دوره آموزش رشته هاي بيمه اي و کسب و کار بيمه و کسب موفقيت در آزمون مربوطه
  • 3-2- طي نمودن دوره آموزش عملي تحت نظر نمايندگان منتخب
  • 4-2- دارابودن مدرک ICDL ( مهارت هاي هفت گانه رايانه 1 و 2 )
  • 5-2- گذراندن دوره آموزش عملي 15 روزه در واحدهاي اجرايي
  • 6-2- موفقيت در آزمون نمايندگي
  • 7-2- حداکثر سن 55 سال براي نمايندگان حقيقي غير از بازنشستگان صنعت بيمه و مواردي که به تصويب هيات محترم مديره برسد
  • 8-2- در اختيار داشتن واحد کار مناسب با کاربري تجاري با وسعت حداقل 15 متر يا اداري با وسعت حداقل 30 متر
  • تبصره : شرايط و ويژگي ظاهري و چيدمان داخلي و خارجي واحد کار نمايندگي توسط مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور تهيه و به اجرا گذارده خواهد شد .
 3. فرآيند اعطاء نمايندگي حقيقي :

  • 1-3- معاونت امور نمايندگان در اجراي استراتژي هاي شرکت ،برنامه ساليانه جذب نمايندگان را براي سال آتي براساس شاخص هاي عملکردي شعب و ظرفيت هاي بالقوه بازار به تفکيک هر استان در پايان هر سال و به مديران واحد هاي اجرايي ابلاغ خواهد نمود .
  • 2-3- متقاضيان نمايندگي با مراجعه به وب سايت شرکت و تکميل فرم مربوطه ،ضميمه نمودن ساير مدارک مورد نياز و پرداخت 1000,000 ريال نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند .
  • 3-3- به منظور پذيرش و انتخاب افراد مستعد ،کارآمد و توانمند در حوزه فعاليت نمايندگي ،معاونت امور نمايندگان از طريق برون سپاري فعاليت هاي جذب و منطبق با شاخص ها و معيارهاي کمي و کيفي مختلف ،از قبيل هوش منطقي و عاطفي ،سابقه کار تجربي در حوزه بيمه گري ،روانشناسي ،رفتارشناسي ،روابط عمومي و … اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد .
  • 4-3- فرآيند جذب برون سپاري شده شامل مراحل زير مي باشد که با نظارت و سياست گذاري مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور صورت مي پذيرد .
  • 1- انجام مصاحبه منطبق با شايستگي هاي مورد نياز نمايندگان
  • 2- حضور نماينده مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور در مصاحبه
  • 3- برگزاري دوره هاي آموزش بيمه اي
  • تبصره : مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور فرآيند مشروحه در بند 3-3 را از طريق دانشگاه جامع علمي و کاربردي بيمه ايران برون سپاري مي نمايد .
  • 5-3- پس از بررسي و احراز شرايط هر يک از متقاضيان و کسب موفقيت در مصاحبه ،افراد جهت طي دوره آموزش رشته هاي بيمه اي و کسب و کار بيمه به مرکز آموزش مرکز علمي کاربردي بيمه ايران معرفي مي گردند .
  • تبصره : دوره آموزشي بيمه اي شامل : کليات بيمه – حق بيمه – انواع رشته هاي بيمه اي و دوره کسب و کار بيمه شامل : بازاريابي بيمه ،مديريت ريسک ، مقررات نمايندگي و فنون مذاکره و فروش مي باشد .
  • 6-3- متقاضيان پس از گذراندن دوره هاي آموزشي فوق الذکر جهت طي نمودن دوره آموزش عملي توسط امور نمايندگان به کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران معرفي مي گردند .
  • تبصره : لازم به ذکر است گذراندن کلاس هاي آموزش نظري و دوره عملي بازاريابي به منزله ايجاد تعهد براي اعطاء مجوز نمايندگي و اختصاص کد به افراد نخواهد بود .
  • 7-3- مدت دوره عملي به عنوان سابقه کار تجربي عبارت است از :
  • متقاضيان داراي مدرک تحصيلي کارشناسي بيمه بايد به مدت سه ماه دوره عملي تحت نظارت نماينده منتخب کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران به عنوان بازارياب را طي نمايند .
  • 8-3- متقاضيان داراي مدرک تحصيلي مرتبط شامل اقتصاد ،امور مالي ،حسابداري ،آمار ،مديريت و حقوق بايد حداقل شش ماه دوره عملي را تحت نظر نماينده منتخب کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران بگذراند .
  • 9-3- ساير متقاضياني که داراي مدرک تحصيلي غيرمرتبط مي باشند ،بايد حداقل به مدت 12 ماه دوره عملي بازاريابي را تحت نظر نماينده منتخب کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران بگذراند .
  • تبصره1 : در صورتي که متقاضي نمايندگي در طول دوره عملي حدنصاب 2000,000,000 ريال حق بيمه در رشته هاي مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئوليت ) به غير از بيمه شخص ثالث کسب نمايد از ادامه دوره عملي معاف خواهد شد .
  • تبصره2 : متقاضياني که داراي سابقه کار مفيد تاييد شده توسط مراجع ذيصلاح و مورد تاييد شرکت بيمه ايران مي باشند به شرط تاييد مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور مدت دوره عملي آنان تحت نظر کانون به يک ماه تقليل يافته يا معاف از طي دوره عملي مي باشند .بديهي است مسئوليت ارائه مستندات مربوط به سوابق کاري متقاضي با مدير واحدهاي اجرايي مربوطه مي باشد .
  • تبصره3 : همکاران بازنشسته و بازنشستگان صنعت بيمه از گذراندن مصاحبه و طي دوره عملي و معرفي به کانون معاف مي باشند .
  • تبصره4 : متقاضياني که داراي سابقه کار مفيد در ساير شرکت هاي بيمه هستند ،ملزم به ارائه تاييديه از شرکت بيمه متبوع مي باشند .
  • 10-3- براساس شاخص هاي مورد نظر مديريت امور شعب و نمايندگي هاي داخل کشور کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران نسبت به شناسايي نمايندگان منتخب اقدام خواهد نمود .
  • 11-3- مسئولين نظارت و کنترل بر نحوه کارکرد نمايندگان منتخب و بازاريابان در طول دوره بر عهده کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران خواهد بود .
  • 12-3- زمان معرفي متقاضيان نمايندگي به کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران جهت معرفي به نمايندگان منتخب به عنوان بازارياب پس از پايان دوره هاي آموزش رشته هاي بيمه اي و کسب و کار بيمه خواهد بود.
  • 13-3- براي ارزيابي عملکرد متقاضي نمايندگي ( بازارياب ) علاوه بر جذب پرتفوي جديد در دوره عملي که با کد بازاريابي و کد نماينده منتخب صادر مي گردد ،به نحوه تعامل و عملکرد بازارياب براي جذب پرتفوي مذکور به نظر انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران نيز توجه خواهد شد .
  • 14-3- در پايان دوره عملي ،متقاضي بايد حداقل معادل 250,000,000ريال حق بيمه در رشته هاي مختلف ( اموال ، اشخاص و مسئوليت ) به غير از بيمه هاي شخص ثالث ارائه نمايد .
  • 15-3- کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران موظف است ضمن ارزيابي متقاضي نمايندگي ،آمار عملکرد وي را به انضام گواهي نامه صلاحيت حرفه اي طي نامه اي به معاونت امور نمايندگان ارسال نمايد .
  • 16-3- نمايندگان منتخب کانون سراسري انجمن صنفي کارفرمايي نمايندگان بيمه ايران مي توانند تعداد حداکثر 25 متقاضي نمايندگي ( بازارياب ) را در يک دوره پذيرش نمايند.
  • 17-3- پس از تکميل مدارک لازم ،معاونت امور نمايندگان ،متقاضيان را جهت شرکت در آزمون بيمه مرکزي به مرکز آموزش بيمه ايران و يا پژوهشکده بيمه مرکزي ايران معرفي مي نمايد .
 4. سرفصل هاي آزمون نمايندگي :

  • 1-مجموعه قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني
  • 2-کليات بيمه ( بيمه هاي عمر ،حوادث ،درمان ،آتش سوزي ،باربري ،اتومبيل ،مسئوليت و مهندسي )
  • 3-حقوق بيمه
  • 4-قانون بيمه اجباري شخص ثالث
  • 5-آيين نامه شماره 21،53،75،83،54،68،74،79(اين آيين نامه ها از سايت بيمه مرکزي قابل دريافت هستند و در کتاب مجموعه کامل قوانين و مقررات صنعت بيمه نيز وجود دارند )

3 پاسخ
 1. سید حسین مرادی
  سید حسین مرادی گفته:

  ارز دیجیتال جدید refereum که به تازگی ارائه
  شده برای بازی ها مورد استفاده قرار میگیره
  داره و ارز برای معرفی داره ارز رایگان میده
  فقط سه روز فرصت دارین تا ثبتنام کنید
  شما میتونید با ثبت نام و دریافت ارز رایگان از لینک زیر اقدام کنید
  http://bit.ly/RefereumJoin

  این روزها بازار ارزهای دیجیتال خیلی داغه و
  حتی تلگرام هم در
  حال اماده سازی بسترش برای ارائه ارز دیجیتال اختصاصی
  خودش
  هستش
  امروزه 1 عدد بیت کوین (ارز دیجیتال ) چیزی در حدود 51 میلیون
  تومان ارزش داره
  برای ورود به سایتش از لینک زیر میتونید استفاده کنید
  http://bit.ly/RefereumJoin

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دادن به سید حسین مرادی لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + شانزده =